منابع اطلاعات عمومي - اجتماعي الكترونيكي
سرفصل

منابع اطلاعات عمومي – اجتماعي الكترونيكي

عنوان درس: منابع اطلاعات عمومي – اجتماعي الكترونيكي

تعداد واحدها: 2 واحد

نوع واحد: 1 واحد نظري و 1 واحد عملي

پيش نياز: ندارد

هدف:

آشنايي با منابع اطلاعات عمومي اجتماعي الكترونيكي و كسب دانش و توانمندي لازم براي ارائه خدمات مناسب از اين منابع به گروه‌هاي هدف

سرفصل‌هاي اصلي درس:

نشر الكترونيكي و ابعاد آن

منابع اطلاعاتي در محيط الكترونيكي

منابع اطلاعات عمومي اجتماعي

ويژگي‌ها و مختصات منابع عمومي اجتماعي الكترونيكي

آسيب شناسي منابع عمومي اجتماعي الكترونيكي

بازيابي اطلاعات از منابع عمومي اجتماعي الكترونيكي

ارزيابي اطلاعات

خدمات عمومي بر مبناي منابع عمومي اجتماعي

منابع:

جانسون، پگي (1389). مباني مجموعه‌ سازي و مديريت مجموعه. ترجمه محسن شمس اژه‌اي و منصور كوهي رستمي. تهران. چاپار.

باب الحوائجي، فهيمه (1387). آشنايي با مباني چاپ و نشر. با تاكيد بر نشر الكترونيكي و اقتصاد نشر. تهران. چاپار.

لي استوارت د. (1387). مجموعه سازي منابع الكترونيكي (راهنماي عملي). ترجمه محمد زره ساز، عليرضا اسفندياري مقدم. تهران، چاپار.

داورپناه، محمدرضا. دياني، محمدحسين (1382). جستجوي اطلاعات علمي و پژوهشي در منابع چاپي و اككترونيكي. شامل حوزه‌هاي علوم، فني مهندسي و …. تهران. دبيزش.

فكري نجات، فرشاد (1389). كليد بازيابي اطلاعات. تهران. توسعه آموزش.

عماد خراساني، نسرين دخت (1388). خدمات عمومي كتابخانه و شيوه‌هاي آن. تهران. كتابدار.

Sankey, Michael L (2006). Public Records Online: The Master Guide to Private & Government Online Sources of Public Records (Public Records Online: The National Guide to Private & Government Online Sources of Public Records). Facts on Demand Press.

Abitz, Rebecca S. (2008). Licensing and Managing Electronic Resources (Chandos Information Professional). Neal Schuman Publishers.

Gregory, Vicki L. (2005), Selecting and Managing Electronic Resources: A How-to-do-it Manual for Librarians (How-to-do-it Manuals for Librarians, No 146). Neal Schuman Publisher.

Matthews, Joseph R. (2007). The Evaluation and Measurement of Library Services. New York. Libraries Unlimited.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.