سمينار تحقيق
سرفصل

سمينار تحقيق

عنوان درس: سمينار تحقيق

تعداد واحدها: 2

نوع واحد: عملي

پيش نياز: روش تحقيق – آمار در كتابداري و علم اطلاعات

هدف:

آماده كردن دانشجويان براي پياده سازي روش تحقيق به صورت عملي و با توجه به مسائل كتابخانه‌هاي عمومي، آشنا شدن دانشجويان با مسائل موجود در حوزه كتابخانه‌هاي عمومي؛ ايجاد تجربه عملي در دانشجويان براي انجام پژوهش‌هاي عملي نظام‌مند با تاكيد بر تسلط يافتن بر روي يك يا چند موضوع خاص به منطور زمينه سازي براي اخذ كردن موضوع پايان نامه.

سرفصل‌هاي اصلي درس سمينار تحقيق:

شناسايي و تجزيه و تحليل انتقادي فعاليت‌هاي كتابخانه‌هاي عمومي

در اين درس دانشجو بايد ضمن برگزيدن يك موضوع پژوهش در راستاي علاقمندي خود در كتابخانه‌هاي عمومي، يك پيشنهاد اوليه براي انجام تحقيق آماده كند.

دانشجو موظف است با توجه به پيشنهاد آماده شده، براي اين درس اقدام به تهيه يك مقاله بنمايد و آن را در كلاس ارائه كند و در معرض نقد و نظر سايرين قرار دهد.

در مراحل تهيه اين مقاله علمي، دانشجو بايد گزارش پيشرفت خود را از مراحل مختلف پژوهش خود ارائه دهد.

منابع:

با توجه به اينكه هدف از اين درس، اجراي عملي آموخته‌هاي دانشجويان در خصوص انجام تحقيقات حوزه كتابخانه‌هاي عمومي است، منابع اين درس نيز با توجه به موضوع‌هاي مختلف تحقيقات دانشجويان متفاوت و متنوع خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.