روش تحقيق
سرفصل

روش تحقيق كتابخانه عمومي

عنوان درس: روش تحقيق

تعداد واحدها: 2

نوع واحد: نظري

پيش نياز: ندارد

هدف:

ايجاد مهارت و تسلط در دانشجويان در زمينه روشهاي مختلف پژوهش علمي و تفاوت‌هاي آنها با يكديگر، به منظور بكارگيري آن در پيشبرد اهداف تحقيقاتي خود.

سرفصل‌هاي اصلي درس روش تحقيق:

انگيزه‌هاي نوشتن و انتشار تحقيقات علمي

اصول اساسي نگارش علمي

روش شناسي‌هاي انجام پژوهشهاي علمي نظير پيمايشي، موردي، كتابخانه‌اي، تاريخي، تحليل محتوا، تحليل استنادي، تجربي و مانند آن.

روش تجزيه و تحليل اطلاعات نظير روش تطبيقي و آماري.

تعريف‌ها، مفاهيم و اهداف پژوهش علمي.

نحوه انتخاب موضوع در راستاي رفع مشكلات جامعه.

مراحل مختلف انجام يك پژوهش علمي.

چارچوب نظري و اهميت آن در انجام نظام‌مند تحقيق.

مقايسه نقاط قوت، ضعف و كاربرد روشهاي كمّي در مقابل روشهاي كيفي.

روشهاي بيان اصالت يك پژوهش در مقاله.

منابع:

استادي، رضا (1386). روش تحقيق. تهران، قدي (فصل 1 تا 6)

خواجه نوري، عباسقلي (1385). روش تحقيق. تهران. دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ (فصل 1 تا 7).

دياني، محمدحسين (1382). گلوگاه‌هاي پژوهش. مشهد. انتشارات كتابخانه رايانه‌اي.

سروش، عبدالكريم (1386). علم چيست؟ فلسفه چيست؟. تهران. صراط (فصل 1 تا 4).

كريپندورف، كلوس (1386). تحليل محتوا: مباني روش شناسي. ترجمه هوشنگ نايبي. تهران. نشر ني (فصل 1و2و3و5و6).

محمدي مهر، غلامرضا (1387). روش تحليل: راهنماي عملي تحقيق. تهران. دانش نگار (فصل 1و2و3و4و6).

مختاري، حيدر (1384). چكيده ساختاري و نقش آن در فشرده سازي اطلاعات علوم پزشكي و بهداشتي. فصلنامه كتاب. دوره 16. ش 4. ص 79-73.

ين، رابرت كي (1382). تحقيق موردي. ترجمه محمد اعرابي. علي پارسائيان. سيامك افشار. تهران. دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي (فصل 1و2و3و4و7).

Beck, Susan E: Manuel, Kate (2008). Practical Research Methods for Librarians and Information Professionals. New York: Neal-Schuman Publishers.

Cronin, Blaise (2005). The Hand of Science: Academic Writing and Its Rewards. Lanham, Md: Scarecrow Press. (Online). Available at:

http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip052/2004024303.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.