آمار در كتابداري و علم اطلاعات
سرفصل

آمار در كتابداري و علم اطلاعات

عنوان درس: آمار در كتابداري و علم اطلاعات

تعداد واحدها: 2

نوع واحد: نظري

پيش نياز: ندارد

هدف:

آشنايي با روشهاي آماري و كاربرد آن در مطالعات كتابخانه‌هاي عمومي

سرفصل‌هاي اصلي درس:

تعريف مفاهيم آمار

آمار توصيفي شامل نمايش وضعيت موجود، شاخص‌هاي گرايش مركزي، شاخص‌هاي پراكندگي

آمار استنباطي

آزمونهاي آماري شامل آزمونهاي رابطه و تفاوت

تكنيك‌هاي خوشه بندي

تكنيك‌هاي پيش بيني

منابع:

هويدا، عليرضا (1386). آمار و روشهاي كمّي در كتابداري و اطلاع رساني. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت).

هويدا، عليرضا (1387). كاربرد آمار در پژوهشهاي كتابداري و اطلاع رساني با استفاده از نرم افزار SPSS. تهران: كتابدار.

واگان، ليون (1384). روشهاي آماري براي متخصصان كتابداري و اطلاع رساني: رويكري كاربردي و ساده براي درك، استفاده و تفسير علم آمار. مترجم كيوان كوشا، محمدرضا قانع. تهران: چاپار.

والپول، رونالد (1386). مقدمه‌اي بر احتمالات و آمار كاربردي. ترجمه ميربهادر قلي آريانژاد. محمد ذهبيون. تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران (فصل 1 تا 5).

Ahsanullah, Mohammad (2008). Applied Statistical Science Research. New York: Nova Science Publishers.

Applied Statistical Science (1996). Commack N.Y: Nova Science Publishers.

Arbia, Giuseppe (2006). Spatial Economics: Statistical Foundations and Application to Regional Convergence. Berlin: New York: Springer (Section 4-6)

MacNeill, Ian B: Umphrey, Gary J. (1987). Applied Probability. Stochastic Processes and Sampling Theory. Dordrecht Boston: D. Riedell: Norwell, MA U.S.A: Sold and distributed in the U.S.A and Canada by Kluwer Academic Publishers.

Rissanen Joma (2007) Information and Complexity in Statistical Modeling. New Mexico: Springer.


اطلاعات عمومي: در روش تحقيق يكي از روشهاي پژوهي بسيار پر كاربرد استفاده از پرسش‌ نامه است. در اين روشهاي آماري معمولاً نتايج حاصل با استفاده از روشهاي آماري و آزمونهاي معتبر مورد تحليل قرار مي‌گيرد. بسته آماری برای علوم اجتماعی كه با سرنام SPSS در بين متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسي شناخته مي‌شود يكي از معتبرترين نرم افزارهاي مورد استفاده پژوهشگران است كه در در درس آمار نيز به دانشجويان آموزش داده مي‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.