تحليل جدول آزمون تي تك نمونه
SPSS

آزمون تي تك نمونه One-sample T-test

آزمون تي تك نمونه One-sample T-test را با انجام تمرين فرا خواهيم گرفت. يادگيري و انجام اين آزمون اين مزيت بزرگ را دارد كه علاوه بر درك كامل مفهوم آزمون، بتوانيد به طور عملي در نرم‌افزار SPSS آن را انجام دهيد. ترجمه متن از وب سايت رسمي شركت انجام شده و در نتيجه كاملاً معتبر است؛ ضمناً پيش از درج اين آموزش، صحت آن به طور كامل سنجش شده است.

پرسش تمريني
منابع علمي اعلام نموده اند كه شاه ماهي در دريا به طور ميانگين 400 گرم رشد مي كند اما پژوهشگري ادعا مي كند كه در حال حاضر رشد اين ماهي ها كمتر از ميانگين اعلام شده قبلي است، لذا 40 شاه ماهي را صيد كرده و وزن آنها را ثبت نموده است. با انجام آزمون تي تك نمونه، رد يا تائيد ادعاي اين پژوهشگر را بررسي نماييد.

پاسخ:

براي انجام اين آزمون، سه گام ساده زير را يك به يك انجام مي‌دهيم:
1 – ابتدا فايل آماده تمريني زير را دانلود كرده و سپس آن را در نرم‌افزار SPSS باز نماييد.
2 – بر اساس توضيحات ، مفروضات و فرضيه ها را تعيين مي كنيم.
3 – بر اساس خروجي بدست آمده، آزمون را تحليل و گزارش را بيان مي نماييم.

دانلود فايل آماده آزمون تي تك نمونه

مرحله اول: كنترل مفروضات و فرضيه ها
نرمال بودن توزيع داده ها بله – فرض گرفته شده است.
فاصله اي يا نسبي بوده متغير وابسته – وزن
اسمي يا رتبه اي بودن متغير مستقل – ماهي

فرض صفر: ميانگين وزن شاه ماهي ها برابر با 400 گرم است.
فرض مقابل (فرضيه تحقيق): ميانگين وزن شاه ماهي ها كمتر از 400 گرم است.

مرحله دوم: انجام آزمون
به ترتيب زير در نرم افزار، آزمون را انجام مي دهيم:

مراحل آزمون تي تك نمونه در SPSS

پس از انجام مراحل بالا، پنجره نتايج output نمايش داده خواهد شد.

مرحله سوم: تحليل و نتيجه گيري
در پنجره نتايج، دو جدول زير را ملاحظه خواهيد كرد.

تحليل one-sample t-test

N: تعداد نمونه ها
Mean: ميانگين نمونه ها
Std. Deviation: انحراف معيار
Std. Error Mean: ميانگين خطاي انحراف معيار

تحليل جدول آزمون تي تك نمونه

t: نسبت تفاوت ميان ميانگين نمونه و عدد اختصاص داده شده به ميانگين خطاي استاندارد
df: درجه آزادي
sig: سطح معناداري
Mean difference: تفاوت ميانگين

با توجه به اطلاعات خروجي، آزمون انجام شده به اين صورت تحليل مي گردد:
در سطح معناداري پنج درصد، فرض صفر رد شده و فرض تحقيق پذيرفته مي شود، لذا ميانگين وزن شاه ماهي ها، كمتر از 400 گرم است. ( t(39) = -2.4 , p=0.020 )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.